ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

I. Общи разпоредби

Моля, прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на стоки чрез използване на интернет страницaтa www.farmaforce.bg, преди да извършите покупка на стока.
Страницата (интернет-магазинът) е собственост на К-МАР ЕООД и по-нататък в изложението се нарича за краткост “САЙТA”.
К-МАР ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК (BG) 203238496, със седалище и адрес за контакти: гр. София, 1408, кв Ив Вазов бл 7 ап 7,
С настоящите общи условия се дефинират взаимоотношенията между доставчика – К-МАР ЕООД и потребителите – купувачи на стоки, предлагани в САЙТА, при покупка чрез средство за комуникация от разстояние, без физически контакт между страните.
САЙТЪТ предоставя възможност за покупка – бързо и удобно, на избрани от потребителя стоки, които ще бъдат доставени до посочен от него адрес в страната.
В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте САЙТА за извършване на покупки.
Доставчикът си запазва правото по всяко време да изменя, по своя преценка, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на САЙТА.
Използването на услугите на САЙТА може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели. Използването на услугите за всякакви други цели, няма да бъдат обвързващи за доставчика, нито последиците от това.
С настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, Вие се съгласявате да получавате кратки текстови съобщения (SMS) с важна информация относно вашата поръчка или вашия профил в www.farmaforce.bg, както и да получавате информация относно бъдещи промени, промоции и активности.

II. Авторски права

Съдържанието в САЙТА – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики – e собственост на К-МАР ЕООД и/или на неговите партньори и доставчици, и е защитено с авторски права. Нито една част от този САЙТ не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на К-МАР ЕООД и/или на неговите партньории доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в този САЙТ са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на “К-МАР ЕООД е непозволено.

III. Стоки

САЙТЪТ предлага на Потребителя възможност за извършване на он-лайн покупка на стоки, посочени в него. В случай, че определен артикул притежава особена или специфична характеристика, това се указва изрично при представянето му.
Възможно е да съществуват известни разлики (нюанси) в цветовете на снимката на стоките, представени в сайта и действителните (реални) цветове на продукта. Ако съществува такава разлика, то тя не е умишлено създадена, а е изцяло в резултат на несъвършенства на процеса на възпроизводство. По същата причина е възможно да съществуват детайли, които не могат да бъдат открити или трудно се установяват на снимката.
Цената на стоките е посочена при представянето й и е с включени всички данъци и такси.
Цената на стоките не включва пощенските и транспортни разходи, свързани с тяхната доставка.

IV. Конфиденциалност и декларация за защита на личните данни:

1. Принципи и видове на обработваните лични данни:
К-МАР ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“). При обработването на лични данни К-МАР ЕООД спазва всички принципи, свързани с обработването съгласно чл.5, параграф 1 от Регламента, както и всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително и по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, както и защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.
Под лични данни следва да се разбира всяка информация, която се отнася до потребителя – физическо лице и чрез която същият може да бъде идентифициран. Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.
К-МАР ЕООД използва „бисквитки“ на сайта, за което дружеството не събира или обработва лично данни.
С оглед изпълнение на раздел VI от настоящите Общи условия, както и встъпване или изпълнение облигационни отношения с К-МАР ЕООД, дружеството може да обработва и съхранява следните лични данни на потребителите – физически лица, а именно:
• Име;
• фамилия;
• парола;
• адрес;
• имейл;
• телефонен номер;
Горепосоченото изброяване е изчерпателно като обемът на обработваните лични данни може да бъде намаляван, съобразно спецификата на различните случаи. К-МАР ЕООД ще обработва посочените от потребителя данни с оглед изпълнение на собствените си договорни задължения, като в тази връзка може да съхранява и начините на плащане или доставка.
2. Цели и срок на обработването:
К-МАР ЕООД  обработва личните данни на физическите лица – потребители по предходната точка или част от тези данни единствено и само с цел изпълнение на договорните си задължения и по-точно обработване на заявката на потребителя, извършване на съответната доставка, както и за следните цели:
• Преддоговорни отношения на правно основание чл. 6, т.1, буква „б“ от Регламента. Обработването служи за осъществяване на преддоговорните отношения.
• Изпълнение на облигационни (договорни) задължения на правно основание чл. 6, т.1, буква „б“ от Регламента. Обработването служи за изпълнение на задължения по съществуващи договорни отношения.
• Неперсонализирана реклама на правно основание чл. 6, ал. 1, буква „а“ и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за получаване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на неперсонализирана реклама.
• Персонализирана реклама на правно основание чл. 6, ал. 1, буква „а“ и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за получаване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на персонализирана реклама.
• Персонализирана оценка на информация на правно основание чл. 22, ал. 2, буква „в“, чл. 6, ал. 1, буква „а“ и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за персонализирана оценка на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
• Маркетинг на правно основание чл. 6, ал. 1, буква „е“. Обработването служи за постигане на законовите интереси на К-МАР ЕООД във връзка с развитието на неговата търговска дейност.
• Ретаргетинг на правно основание чл. 6, ал. 1, буква „е“. Обработването служи за постигане на законовите интереси на К-МАР ЕООД във връзка с целите на маркетинга или оптимизацията.
Потребителската информация за покупателното поведение, както и посочените в предходната точка лични данни ще се обработват от страна на К-МАР ЕООД за периода, през който акаунтът на физическото лице – ПОТРЕБИТЕЛ в сайта е активен/действащ, както за период от една година след неговото деактивиране – без значение способа на деактивиране.
С цел извършване на всяка доставка на К-МАР ЕООД си запазва правото да предава или трансферира гореописаните лични данни или част от тях на следните лицензирани пощенски оператори – куриери, а именно:  СПИЙДИ. В тези случай потребителят може да получава SMS известия или обаждания.
3. Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ – субект на лични данни, както начините за тяхното осъществяване:
• Право на достъп до информация – Потребителят има право да изисква от К-МАР ЕООД информация относно обработваните и съхраняваните лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, както и за целта на обработването. Това право се осъществява по реда на настоящата точка чрез искане в свободен текст, заявено лично от страна на субекта на лични данни или по начин позволяващ на “ К-МАР ЕООД да идентифицира недвусмислено и точно самоличността на заявителя.
• Право на оттегляне на съгласие – Потребителят, който е дал съгласие за обработване на неговите лични данни може по всяко време да го оттегли изцяло или по отношение на конкретна цел на обработване с действие занапред, без да сочи причини за това. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
• Право на коригиране – В случай че личните данни обработвани от страна на К-МАР ЕООД са неправилни всеки потребител може да ги коригира в своя потребителски акаунт или да поиска от дружеството да ги коригира. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
• Право „да бъдеш забравен“ – Потребителят има право да поиска от К-МАР ЕООД при хипотезите на чл. 17, параграф 1 от Регламента изтриване на личните данни, които дружеството обработва. Изтриването може да бъде извършено по всяко време по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт. Това право изключва данните необходими за изпълнението от страна на К-МАР ЕООД на негово законово задължение, в това число и такива необходими за счетоводни цели.
• Право на преносимост на личните данни – В случай, че Потребителят поиска от К-МАР ЕООД ЕООД прехвърляне или предаване на неговите лични данни на него или на друг администратор на лични данни и ако това е технически възможно, дружеството ще предаде или прехвърли тези лични данни на потребителя или друг администратор в структуриран широко използван и пригоден за автоматизирано четене формат. Това право се осъществява по реда на настоящата точка чрез искане в свободен текст, заявено лично от страна на субекта на лични данни или по начин позволяващ на К-МАР ЕООД да идентифицира недвусмислено и точно самоличността на заявителя.
• Право на възражение – Потребителят има право по всяко време и без да сочи причини да възрази срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг. Следва да се държи сметка, че при възражение срещу всички или някои процеси или цели на обработване може да бъде ограничено или да не бъде повече възможно изпълнението на договорните взаимоотношения. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
• Право на жалба – В случай че потребителят има оплаквания във връзка с обработването на лични данни може да се обърне към К-МАР ЕООД по реда, предвиден в настоящата точка с цел отстраняване на нередовностите. В случай, че потребителят счете, че негови законови права във връзка с обработването на лични данни са били нарушени може сезира Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ на Република България.
• Разширени права във връзка с автоматизираното обработване на лични данни и профилиране – Що се касае до автоматизирано обработване включващо и профилиране, потребителят наред с гореописаните права има и допълнителното право да поиска човешка намеса от страна на К-МАР ЕООД и да оспори автоматизираното решение. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
Ако не е предвидено друго с оглед спецификата на всяко от горепосочените права ПОТРЕБИТЕЛЯТ при тяхното осъществяване следва да отправя до К-МАР ЕООД всички свои заявления, искания, оплаквания, уведомления или кореспонденция по имейл на електронен адрес: office@farmaforce.bg или по пощата на следния адрес: гр. София, 1408, кв Ив Вазов бл 7 ап 7 . Ако сайтът позволява част от горепосочените права могат да бъдат осъществени и технически чрез натискане на съответния електронен бутон, като напр. „unsubscribe“.
Съобщените от потребителя данни в тази връзка (осъществяване на горепосочените права) ще се съхраняват от К-МАР ЕООД , за да бъде разрешен конкретния случай. Дружеството ще изтрие запазените във връзка с това данни, след като съхранението повече не е необходимо или ще ограничи обработката, ако са налице законови задължения за съхранение или обработване.
При законосъобразното упражняване на правата по настоящия пункт от страна на потребителя К-МАР ЕООД ще взема становище или ще предприема съответните действия във връзка с реализирането на тези права незабавно, но не по-късно от 30 (тридесет) дни от упражняването на конкретното право.
4. Лични данни, без които не може:
За целите на изпълнението на договора и създаването на клиентски акаунт при попълване на заявление за първоначална регистрация е абсолютно необходимо К-МАР ЕООД да получи от потребителя следните лични данни: име, фамилия, имейл, адрес, телефонен номер и пол.
В случай, че потребителят желае да се ползва от привилегиите на програмата на К-МАР ЕООД „Лоялност“ и притежава вече клубна карта или иска да получи такава, то тогава същият е необходимо да предостави и следните лични данни: номер на клубната карта и рождена дата.
5. Сигурност на личните данни:
К-МАР ЕООД предприема адекватни технически и организационни мерки за сигурност и възможно най-всеобхватна защита на личните данни на всеки ПОТРЕБИТЕЛ от нежелан достъп. Наред с това дружеството използва процедура по криптиране в някои области като например клиентския акаунт, формуляра за контакт на сайта и т.н. К-МАР ЕООД за обработването на предоставената от потребителя информация използва също така и SSL – протокол, за да предотврати или поне ограничи възможността за злоупотреба с данните от трети лица. Това обстоятелство може да бъде установено от статуса на браузъра на потребителя и по-скоро от това, че символът катинар е заключен и адресната лента започва с „https“.
К-МАР ЕООД освен за целите на обработване на заявките и по-скоро извършване на доставка на поръчаната стока не предава обработвените лични данни на трети лица.
6. Лица обработващи лични данни и обработка на лични извън ЕС:
К-МАР ЕООД може да използва трети (външни) юридически или физически лица обработващи лични данни за горепосочените цели на обработване на лични данни. Обработващите лични данни обработват личните данни по възложение на К-МАР ЕООД и са задължени спрямо дружеството да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни. Всички лица обработващи лични данни са внимателно подбрани и имат достъп само до данни необходими за предоставянето на услугите, до степента и периода от време, които се изискват или до степента, до която потребителят се е съгласил с обработката и използването на данните. В случай, че К-МАР ЕООД избере за доставчици на услуги лица обработващи лични данни в страни извън ЕС, които нямат признато високо ниво на защита на личните данни дружеството ще гарантира адекватната защита на личните данни чрез договорни разпоредби или други надлежни правни инструменти.
Личните данни могат да бъдат предоставени на държавни или общински органи, като органи за контрол на административни правила или за наказателно преследване само в рамките на допустимото от закона.
7. Съгласие за обработване на лични данни:
Чрез акта на регистриране на потребителски акаунт, потвърждение на такава вече съществуваща регистрация или чрез натискане на бутон „съгласен съм с общите условия” разположен на уебсайтa www.farmaforce.bg ще се счита, че потребителят е дал своето изрично писмено съгласие за обработване и трансфер на неговите лични данни за следните конкретни цели:
• Получаване на неперсонализирана реклама чрез редовно получаване на информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по имейл, поща или вайбър;
• Получаване на електронни нотификации чрез редовно получаване на информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по имейл, вайбър или друг подходящ електронен път;
• Получаване на персонализирана реклама чрез редовно получаване на съобразена с потребителя информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по имейл, поща или вайбър. Пресонализацията се извършва чрез оценка на данните за потреблението на потребителя въз основа на неговото покупателно поведение, участието му в рекламни акции, както и използването на сайта. За целта К-МАР ЕООД може да обработва всички потребителски данни, без да ги обединява с друга информация за потребителя.
• Получаване на съобразени с потребителя релевантни и персонализирани търговски предложения по имейл, поща или вайбър. За тази цел данните за потреблението на потребителя въз основа на неговото покупателно поведение, участието му в рекламни акции, както и използването на сайта могат да бъдат предмет на анализ и прогноза за интересите на потребителя. Участие в марекетингови проучвания по имейл, поща или вайбър.
 

V. Ограничаване на отговорността

К-МАР ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на САЙТА вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този САЙТ. К-МАР ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в други сайтове, към които настоящият САЙТ съдържа препратки.

VI. Условия за сключване на договор – регистрация

За да пазарувате от САЙТА се нуждаете от регистрация. Регистрирайки акаунт, посредством използването на имейл, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате и освен това получавате допълнителни привилегии , като това да научавате първи за нашите специални оферти, отстъпки и нови колекции. След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция Моят профил. Своя адрес за доставка може да промените от там или в момента на поръчка в панел Вашата кошница.. При попълване на формата ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
ПОТРЕБИТЕЛЯT гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора като наред с това има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.
Преди извършване на поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯT може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

VII. Сключване и изпълнение на договора

С натискането на бутон, указващ изрично „Съгласен съм с Общите условия” разположен на уебсайтa www.farmaforce.bg се счита, че Вие приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия.
Поръчка на стока не може да бъде извършено, без предварително приемане на настоящите общи условия, което се извършва по указания по-горе начин – чрез натискане на бутон „„Съгласен съм с Общите условия”.
Можете да поръчате избраните стоки, като ги добавите в количката и натиснете бутона „Поръчай“. На страницата за поръчката попълнете Вашите данни:
Имена, адрес за доставка, телефон за връзка, имейл адрес;
Фирмени данни за фактура (в случай на поръчка от юридическо лице);
Изберете начин на плащане;

При предоставяне на некоректни или неверни данни, клиентът губи правото си да получи направената поръчка.
След като попълните Вашите данни и изберете начин на плащане и изпратете поръчката. При направена от Вас поръчка в електронен магазин – farmaforce.bg, ще получите автоматично потвърждение на поръчката на посочения от Вас e-mail адрес, с което Ви уведомяваме за успешно приета поръчка.
С натискане на бутон, указващ изрично „ПОКУПКА”, се счита, че поръчката е направена и договорът за покупка на избраните стоки е сключен.

VIII.Защита на потребителите

Потребителят може да откаже поръчката си преди да бъде подготвена за доставка, чрез обаждане или електронно писмо. Потребителят има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от договора и да върне получената стока в срок до 14 дни, считано от деня на получаването й. Клиентът трябва да предостави стоката в търговски вид, заедно с касова бележка. Правото на отказ може да бъде упражнено от потребителя спрямо нас чрез едностранно недвусмислено писмено волеизявление или чрез представения по-долу образец на Приложение № 6 към ЗЗП. Документът следва да бъде надлежно попълнен, подписан от страна на потребителя и сведен до нашето знание посредством изпращане на документа на адрес гр. София К-МАР ЕООД В случай, че се откажете от поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас във връзка със същата без неоправдано забавяне и във всички случаи, но не по-късно от 14 дни считано от датата на получаването на уведомлението за отказ, при условие, че в същия срок стоките са били изпратени от Вас и получени от нас. Можем да задържим плащането на сумите на потребителя при отказ от сделката, единствено и само докато не получим стоките или докато не представите надлежно доказателство, че стоките са били изпратени обратно до нас, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. Вие трябва да поемете преките транспортни разходи по връщане на стоките до следния наш адрес: …………………………………………………………

В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

Образец на Приложение № 6 към ЗЗП:
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
– До: „ К-МАР ЕООД, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, 1408, кв Ив Вазов бл 7 ап 7,

– С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Поръчано на/получено на: ………………………………. г.
– Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Адрес на потребителя/ите: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Подпис на потребителя/ите : …………………………………………
– Дата: …………………………..

IX.Законова гаранция

По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

Х. Цени и начин на плащане

Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно. Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

ХI. Доставка

В случай, че farmaforce.bg нe мoжe дa изпълни направената поръчка пopaди тoвa, чe нe paзпoлaгa c пopъчaнитe cтoĸи, тoй e длъжeн дa yвeдoми зa тoвa пoтpeбитeля своевременно (в рамките на обявените дни за обработка на поръчките) за забавянето чрез обаждане по телефона, SMS или имейл. При невъзможност за осигуряване на поръчаните стоки при поръчки, платени с карта, farmaforce.bg е длъжен да yвeдoми зa тoвa пoтpeбитeля своевременно чрез обаждане по телефона, SMS или имейл. (в рамките на обявените дни за обработка на поръчките) и да възстанови сумата в 14 дневен срок от момента на установяване на липсата. 

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

• Липса на наличност на поръчаната стока;
• Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.

В редки случаи при недостатъчна наличност на заявените продукти, може да се получи забавяне или отлагане на доставката, като клиентът се уведомява от служител на farmaforce.bg за забавянето чрез обаждане по телефона, SMS или имейл. www.farmaforce.bg не гарантира изрично наличността на стоката към момента на приключване на поръчката.

 K-Maр ЕООД използва куриерска фирма Speedy за всички свои доставки. Съгласявайки се с общите условия, клиентът се съгласява и с условията за доставка.